Монгол улсын малчдын ахуй амьдралын нөхцөл, эрүүл мэндийн байдал (2012-2014 он)

Төслийн удирдагч:                                       Н.Сайжаа, АШУ-ны доктор

Төслийн зөвлөх:                                           П.Энхтуяа, АУ-ны доктор

Санхүүжүүлэгч байгууллага:                 Шинжлэх ухаан технологийн сан

Захиалагч байгууллага:                           Эрүүл Мэнд, Спортын Яам

Судалгааны хураангуй татах: МОНГОЛ УЛСЫН МАЛЧДЫН АХУЙ АМЬДРАЛЫН НӨХЦӨЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДАЛ.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :838

Сургуулийн сурагчдын хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ болон нөлөөлж буй хүчин зүйлс

 

Судалгааны хураангуй татах: Сургуулийн сурагчдын хийжүүлсэн ундааны хэрэглээ болон нөлөөлж буй.pdf

01-04-2017
Үзсэн тоо :1101

Дэлхийн залуучуудын тамхины хэрэглээний үндэсний III-р судалгаа-2014

Судалгааны удирдагч:                П.Энхтуяа, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зохицуулагч:          Б.Сувд, НЭМ-ийн магистр

Судалгааны хураангуй татах: Дэлхийн залуучуудын тамхины хэрэглээний үндэсний III-р судалгаа-2014(1).pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :934

ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИН (ХБӨ) - НИЙ ТАЛААРХ ХҮН АМЫН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА, ДАДАЛ- 2013

Судалгааны удирдагч:                П.Энхтуяа, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зохицуулагч:          Д.Отгонтуяа, АУ-ны магистр

Судалгааны хураангуй татах:   ХБӨ-ний талаар хүн амын мэдлэг хандлага дадал-2013.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :1403

ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИН, ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ШАЛТГААН, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТАРХАЛТЫН СУДАЛГАА-2013

Судалгааны удирдагч:              П.Энхтуяа, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зөвлөх:                  Ж.Оюунбилэг, Академич, БШУ-ны доктор

Судалгааны хураангуй татах: ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИН, ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ШАЛТГААН, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ТАРХАЛТЫН СУДАЛГАА-2013.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :2980

Халдварт бус өвчний талаарх хүн амын мэдлэг, хандлага, дадал-2010

Судалгааны удирдагч:                   П.Энхтуяа, ЭШТА, АУ-ны доктор

Судалгааны зөвлөх:                       Ж.Оюунбилэг, Академич, БШУ-ны доктор

Судалгааны хураангуй татах:      Халдварт бус өвчин KAP-2010.pdf

12-22-2016
Үзсэн тоо :925

Насанд хүрсэн монгол хүний ийлдэс дэх селений дундаж хэмжээ, зарим хавдар, зүрх судасны өвчлөлийн үеийн харилцан хамаарал-суурь судалгаа

Төслийн удирдагч:                          Ж.Батжаргал, АУ-ны доктор                                                             

Санхүүжүүлэгч байгууллага:       Шинжлэх ухаан технологийн сан

Захиалагч байгууллага:                Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам

Тайлан өмчлөгч:                              Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

Судалгааны тайлан татах: НАСАНД ХҮРСЭН МОНГОЛ ХҮНИЙ ИЙЛДЭС ДЭХ СЕЛЕНИЙ ДУНДАЖ ХЭМЖЭЭ, ЗАРИМ ХАВДАР, ЗҮРХ СУДАСНЫ ӨВЧЛӨЛИЙН ҮЕИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ.pdf

12-20-2016
Үзсэн тоо :871
Top