2016 оны төсөв

../../татаж авах/2016 tusuv.pdf

01-26-2017
Үзсэн тоо :157

Санхүүгийн тайлан

../../татаж авах/Санхүүгийн тайлан 2015.pdf

01-26-2017
Үзсэн тоо :151

2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн санхүүгийн тайлан хараат бус аудиторын дүгнэлтийн хамт

../..//2015 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСГАВАР БОЛСОН ТАЙЛАНТ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТИЙН ХАМТ.pdf

01-26-2017
Үзсэн тоо :153

2016 оны 12-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../.татах/12 сарын төсөвт гүйцэтглийн мэдээ.pdf

01-25-2017
Үзсэн тоо :134

2016 оны 11-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../../татах/төсөв гүйцэтглийн мэдээ 11 сар.pdf

01-24-2017
Үзсэн тоо :157

2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон тайлант жилийн санхүүгийн тайлан хараат бус аудиторын дүгнэлтийн хамт

../../userfiles/Хараат бус аудиторын тайлан.pdf

01-10-2017
Үзсэн тоо :173

2016 оны 4-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../../userfiles/2016 оны 4- сарын санхүүгийн төсөв_compressed.pdfТовч мэдээлэл

12-12-2016
Үзсэн тоо :164

2016 оны 10-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../../userfiles/2016 оны 10 сарын санхүүгийн төсөв_compressed.pdfТовч мэдээлэл

12-12-2016
Үзсэн тоо :188

2016 оны 9-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../../userfiles/2016 оны 9 сарын санхүүгийн төсөв_compressed.pdfТовч мэдээлэл

12-12-2016
Үзсэн тоо :154

2016 оны 8-р сарын төсөв гүйцэтгэлийн мэдээ

../../userfiles/2016 оны 8 сарын санхүүгийн төсөв_compressed.pdfТовч мэдээлэл

12-12-2016
Үзсэн тоо :169
Top