mn
Монголчуудын дасгал хөдөлгөөний өнөөгийн байдал

Халдварт бус өвчин, осол гэмтлийн шалтгаан эрсдэлт хүчин зүйлсийн тархалтын 1, 2, 3-р судалгаа, ЭМЯ, НЭМҮТ, ДЭМБ, 2005, 2009, 2013 он  

Top