mn
НЭМҮТ-ийн мэдээлэл сурталчилгааны тактикийг тодорхой зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хүртээмжтэй хийхээр тохирлоо

НЭМҮТ-ийн мэдээлэл сурталчилгааны тактикийг тодорхой зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хүртээмжтэй хийхээр тохирлоо

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааг эрчимжүүлэх ажлыг сүүлийн гурван жилийн турш өөрийн байгууллагын цахим хуудас www.ncph.gov.mn, цахим сүлжээний хуудас www.facebook.com/@Ncphmongolia, twitter.com/@ncphmongolia хаягаар болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хийж байгаа билээ.
Хувьсан өөрчлөгдөж буй цахим сүлжээ, олон нийтийн мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах хэв маягт тохируулсан чанартай мэдээлэл сурталчилгааны материал боловсруулж, түгээх ажлыг эрчимжүүлэх үүднээс 2018 оны мэдээлэл сурталчилгааны арга барилын талаар дотоодын хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.  Хэлэлцүүлгийн үр дүнд эрүүл мэндийн мэдээлэл сурталчилгааг тодорхой зорилтот бүлэгт чиглүүлэн хүртээмжтэй, чанартай контент бэлтгэх байдлаар хийхээр тактикаа тохирлоо. 
Өнгөрсөн жилийн хувьд цахим сүлжээгээр иргэдэд зориулсан 749 ширхэг эрүүл мэндийн зөвлөмж, 5 төрлийн 8 видео шторк, мэдээллийг гаргаж www.ncph.gov.mn сайтанд нийт 1.2 сая удаа давхардсан тоогоор уншиж, фэйсбүүк хуудсанд өдөрт 3 удаагийн давталттайгаар 1125 удаагийн пост мэдээлэл болгон оруулж, үүнийг 2 922 200 удаа давхардсан тоогоор үзсэн. Твиттер хуудсаар дамжуулан түгээж, тус мэдээллийг нийтдээ давхардсан тоогоор 4300 хүн үзсэн. Нийт 4126500 хүн Эрүүл мэндийн зөвлөмж мэдээллээр хангагдсан. 2017 оны хувьд өнгөрсөн жилийнхээс фэйсбүүкийн хандалт 10 000 дагагчаар нэмэгдсэн.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 839 удаа нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох болон эрүүл мэндийн цаг үеийн асуудлаар ярилцлага мэдээлэл,  зөвлөмж өглөө. Иргэд олон нийтэд чиглэсэн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 25 төрлийн 75000 ширхэг брошюр, гарын авлага, нугалбарыг боловсруулан, хэвлүүлж иргэд, олон нийтэд түгээлээ. 
 
Top